Stanovy Nitrianskeho Samovražedného Komanda ( NiSaKo )

Článok I.
Názov, postavenie a sídlo NiSaKo

1. Nitrianske Samovražedné Komando ( NiSaKo )vznikolo na základe slobodného rozhodnutia jeho zakladajúcich členov
2. Nitrianske Samovražedné Komando používa skratku NiSaKo prípadne NiS@Ko. Oficiálnymi symbolmi NiSaKo sú jeho názov, skratka mena a znak. O ich podobe a ďalších náležitostiach rozhoduje Členská schôdza.
3. Sídlo Nitrianskeho Samovražedného komanda ( NiSaKo ) je v Nitre.

Článok II.
Cieľ činnosti

1. Cieľom činnosti NiSaKo je popularizácia airsoftu v Slovenskej republike pre širokú verejnosť a združovanie priaznivcov tejto hry
2. Zriadiť oficiálnu internetovú stránku na účely uvedené v čl. II., ods. 1.
3. Zúčastňovať sa na airsoftových akciách, organizovaných inými subjektami pôsobiacimi v tejto sfére.
4. Organizovať tréningové akcie.
5. Neskôr sa spolupodieľať na organizovaní airsoft akcií prípadne svojpomocne zorganizovať akciu súvisiacu so zameraním NiSaKo.

Článok III.
Členstvo v NiSaKo

1. Členom NiSaKo sa môže stať :
a ) každý občan SR starší ako18 rokov, ktorý súhlasí s cieľom činnosti a Stanovami NiSaKo,
b ) právnická osoba so sídlom v SR.
c ) v prípade schválenia predstavenstvom NiSaKo sa členom môže stať aj osoba, ktorá nespĺňa ustanovenia uvedené v čl. III, ods. 1. a), b)

2. Vznik členstva
Členstvo v NiSaKo vzniká za týchto podmienok :
a ) podaním písomnej prípadne ústnej žiadosti,
b ) schválením prijatia predstavenstvom,
c ) zaplatením prvého členského príspevku (určuje predsedníctvo NiSaKo, zväčša fľaša na spoločné spotrebovanie).

3. Člen NiSaKo má právo :
a ) zúčastňovať sa na činnosti,
b ) hlasovať, voliť a byť volený do orgánov NiSaKo,
c) byť informovaný o prijatých rozhodnutiach, zámeroch, organizačných a iných otázkach týkajúcich sa NiSaKo.
d) pozývať ostatných členov na pivo

4. Člen NiSaKo je povinný :
a ) dodržiavať Stanovy NiSaKo,
b ) podieľať sa na realizácii cieľov NiSaKo,
c ) oznámiť všetky zmeny svojich základných osobných údajov,
d ) nekonať v rozpore so záujmami NiSaKo,
e ) riadiť sa vnútornými smernicami NiSaKo.
f ) člen NiSaKo nesmie byť členom žiadneho podobného združenia. V prípade porušenia tohto ustanovenia hrozí členovi bezpodmienečné vylúčenie z NiSaKo bez možnosti odvolať sa

5. Zánik členstva
Členstvo v NiSaKo zaniká :
a ) doručením písomného oznámenia o vystúpení z NiSaKo a to dňom jeho doručenia,
b ) úmrtím člena,
c ) stratou spôsobilosti na právne úkony,
d ) pre závažné porušenie Stanov rozhodnutím ústredných orgánov NiSaKo.

Článok IV.
Orgány NiSaKo

1.Výročná členská schôdza.
Vrcholným orgánom v NiSaKo je Výročná členská schôdza, ktorá sa schádza jeden krát do roka, obyčajne na konci kalendárneho roka, vo výnimočných prípadoch skôr. Výročná členská schôdza rozhoduje :
a ) o založení, zlúčení a zániku NiSaKo,
b ) schvaľuje Stanovy, ich doplnky a prípadne zmeny,
c ) schvaľuje plán činnosti na celý rok,
d ) schvaľuje výročnú správu,
e ) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
f ) stanovuje výšku členských príspevkov.

2.Predstavenstvo.
Medzi zasadaniami výročnej členskej schôdze NiSaKo riadi predstavenstvo na čele s predsedom predstavenstva. Predstavenstvo sa stretáva min. jeden krát za týždeň, zväčša každý piatok, zvoláva ju predseda predstavenstva. Členmi predstavenstva sú predseda, podpredseda, pokladníčka a tajomníčka.
Predstavenstvo :
a ) stanovuje akým spôsobom sa použijú členské príspevky (resp. kedy sa vypijú),
b ) zvoláva a pripravuje rokovanie Výročnej členskej schôdze.

3. Predseda
Predsedom NiSaKo je jeho zakladateľ. Tento nemôže byť zo svojej funkcie odvolaný. Jeho funkčné obdobie končí vzdaním sa svojho postu a menovaním iného člena na post predsedu, prípadne zánikom NiSaKo.
Predseda:
a ) zastupuje NiSaKo navonok a koná v jeho mene.
b ) zvoláva zasadnutia predstavenstva a predsedá im, alebo tým poverí podpredsedu.

4. Podpredseda
Podpredseda je menovaný predsedom. Jeho funkčné obdobie končí vzdaním sa svojho postu (v takomto prípade predseda menuje iného člena na post podpredsedu), prípadne zánikom NiSaKo.
Podpredseda:
a ) má oprávnenie konať v mene NiSaKo v prípadoch, keď nebude môcť konať v mene NiSaKo predseda, prípadne bude predsedom k takémuto konaniu poverený
b ) kontroluje dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov

Článok V.
Hospodárenie NiSaKo

1. Uskutočňuje sa na základe prijatého rozpočtu.
2. Zdrojmi majetku NiSaKo sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb.
3. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov NiSaKo.
4. Majetok NiSaKo je v jeho vlastníctve.
5. Hospodárenie s majetkom NiSaKo sa spravuje platnými právnymi predpismi a vnútornými hospodárskymi smernicami NiSaKo.
6. V záujme vytvárania vlastných zdrojov potrebných na dosiahnutie cieľov NiSaKo, spolok môže vytvárať doplnkovú podnikateľskú činnosť, ktorá bude súvisieť iba so zameraním NiSaKo a rozsah ktorej bude určený vnútornými predpismi.
7. Členovia NiSaKo za záväzky NiSaKo nezodpovedajú ani neručia.

Článok VI.
Zánik NiSaKo

1. NiSaKo zaniká :
a ) dobrovoľným rozpustením po prijatí uznesenia na Výročnej členskej schôdzi,
b ) zlúčením s inou organizáciou príbuzného zamerania.

2. Výročná členská schôdza menuje likvidátora, ktorý vyrovná záväzky a pohľadávky NiSaKo.
3. O naložení s likvidačným zostatkom rozhoduje Výročná členská schôdza.